Procedury bezpieczeństwa

Zasady nabywania i korzystania z karnetów Wyciągu Narciarskiego „Pod Dziedzicem” w Gogołowie w okresie obowiązywania wytycznych sanitarnych dla branży stoków narciarskich
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 „Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19”
1. Wszystkie osoby wchodzące na teren ośrodka narciarskiego mają obowiązek zapoznać się z niniejszymi Zasadami bezpieczeństwa w związku z COVID-19 i ich przestrzegać.
2. Regulamin korzystania z Karnetu obowiązuje, z uwzględnieniem Zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19.
3. Wyjaśnia się, że korzystanie z infrastruktury ośrodka narciarskiego, w tym środków do przemieszczania się (wyciąg, tramwaj, etc.), jak i tras narciarskich, dozwolone jest na zasadach wynikających z obowiązujących na dany moment przepisów prawa, wytycznych i zaleceń właściwych ministerstw oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego właściwych dla branży stoków narciarskich. Odpowiednie na dany moment przepisy prawa, wytyczne i zalecenia właściwych ministerstw oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego określają również zasady działalności wypożyczalni sprzętu narciarskiego, szkółek narciarskich oraz gastronomii, o ile w danym momencie prowadzenie tych działalności nie zostało zakazane na mocy przepisów prawa.
4. Z uwagi na to, że opisane w pkt. 3 powyżej wytyczne i zalecenia są (mogą być) na bieżąco publikowane i zmieniane przez właściwe instytucje państwowe (np. z uwagi na tzw. łagodzenie lub zaostrzanie obostrzeń) w związku z panującą w danym momencie sytuacją epidemiologiczną w Polsce, ośrodek narciarski dołoży starań, aby niezwłocznie po opublikowaniu tychże wytycznych i zaleceń, przedstawić je na stronie internetowej: www.gogolow-narty.pl, jak i przy wejściu na teren ośrodka narciarskiego lub przy kasach biletowych (informacje te można będzie również uzyskać poprzez dostępną infolinię ośrodka narciarskiego).
5. Ośrodek narciarski może przewidywać uzupełniające obostrzenia sanitarne/bezpieczeństwa aniżeli przedstawione w wytycznych i zaleceniach, o których mowa w pkt. 3 powyżej, przy czym w takim wypadku przedstawi je w sposób opisany w pkt. 4 powyżej (wraz z przewidywanym okresem ich obowiązywania, a jeżeli takiego wskazania nie zamieści, oznaczać to będzie że obostrzenia te obowiązywać będą do odwołania), a te uzupełniające obostrzenia uzasadnione będą zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i ochroną zdrowia osób znajdujących się na terenie ośrodka narciarskiego.
6. Osoba mająca zamiar korzystać z infrastruktury ośrodka narciarskiego w danym dniu powinna dzień wcześniej zapoznać się z treścią informacji odnoszących się do wyżej opisanych zaleceń, wytycznych i obostrzeń (w przypadku, gdyby miała taki zamiar w dniu nabycia karnetu to powinna to uczynić przed nabyciem karnetu) i je przestrzegać.
7. Ośrodek narciarski w sposób przewidziany prawem, powyżej opisanymi zaleceniami i wytycznymi oraz zawartą umową z klientem, będzie uprawniony do weryfikacji i realizacji Zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19. Brak zgody ze Strony klienta na powyższą weryfikację, o ile będzie ona w świetle przepisów prawa wymagała zgody klienta, uzasadniać może przez wzgląd na ochronę zdrowia pozostałych osób odmowę świadczenia usługi przez ośrodek narciarski. Odmowa świadczenia usługi przez ośrodek narciarski możliwa jest również w obiektywnie uzasadnionym przypadku tj. ze względu na ochronę zdrowia pozostałych osób polegającym na wystąpieniu u klienta niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem) u klienta, chyba że w sposób przewidziany prawem zostanie wyjaśnione, że objawy te nie są związane z wyżej opisanym wirusem.
8. Ośrodek narciarski wyjaśnia, że obowiązek zakrywania ust i nosa, jak i zachowania stosownej odległości obowiązuje na zasadach wynikających z obowiązujących w danym momencie przepisów, w tym rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
9. Mając na uwadze powyższe oraz Regulamin korzystania z Karnetu wyjaśnia się, że w przypadku nierealizowania przez osobę korzystającą z Karnetu przewidzianego prawem obowiązku zakrywania ust i nosa (chyba że osoba ta w świetle przepisów prawa nie będzie do tego zobowiązana) Uprawnienie Terminowe na Karcie takiej osoby - przez wzgląd na ochronę zdrowia pozostałych osób po stwierdzeniu takiego przypadku, zostanie tymczasowo zablokowane do momentu zaprzestania takiego naruszenia. Odblokowanie Karnetu możliwe jest w miejscach do tego wyznaczonych.
10. Ośrodek narciarski wyjaśnia, że zasady objęte niniejszym dokumentem mają zastosowanie również do osób, które wchodzą na teren ośrodka narciarskiego, a nie korzystają z karnetu .
11. Niniejsze Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19 obowiązują od 5 grudnia 2020 r. do odwołania.


 

Kamery online

Podążaj za nami

Nasz adres

Elementy Budowlane Frysztak Sp. z o.o.
Twierdza 66, 38-130 Frysztak


Adres e-mail

elementybudowlane@interia.pl


Telefon/fax

(017) 27 77 909
(informacja w godz. 7.00 - 15.00 od pon. do pt.)

Mapa